Prensa
Notas de prensa

AEBALL promou la igualtat en les empreses, a través dels plans d'igualtat i altres eines


AEBALL ha organitzat la jornada La igualtat al món de l'Empresa, celebrada el 21 de setembre, emmarcada en el Cicle de Jornades d'Igualtat a l'empresa sobre diàleg social, teletreball, negociació col·lectiva i legislació laboral, que compta amb la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de la mà de Foment del Treball.

La jornada s'ha celebrat en format online amb l'experta Paula Mattio, qui ha afirmat que la societat s'enfronta a grans reptes d'acció per aconseguir la igualtat en el món laboral: la bretxa salarial, la precarietat laboral i la penalització de la maternitat són les principals causes que propicien la desigualtat de gènere. "Per això, s'ha d'apostar pels plans d'igualtat a les empreses", ha indicat Mattio. Segons ha argumentat, “els plans d'igualtat en les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe”. L'objectiu és establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per a identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra aquesta, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents.

A la jornada també s'ha parlat sobre la prevenció de l'assetjament laboral i dels protocols de les empreses, analitzant diversos casos reals segons tipologia i gravetat. La responsabilitat empresarial passa, segons Mattio, "per informar de les vies i procediments previstos per a la denúncia de situacions d'assetjament en l'organització, per realitzar accions formatives que afavoreixin el desenvolupament d'actituds obertes a la igualtat entre dones i homes i per comptar amb la representació legal del personal per a la inclusió de clàusules en el conveni col·lectiu sobre el rebuig d'aquestes conductes i maneres de sancionar".

La conciliació no sols redunda en la igualtat efectiva i, per tant, en beneficis per a la societat en el seu conjunt, les empreses també obtenen beneficis apreciables en el compte de resultats. Segons la ponent, "les empreses que afavoreixen la conciliació compten amb treballadors i treballadores motivades (per la qual cosa augmenta la productivitat), generen una retenció del talent qualificat (tindran en la seva plantilla a les/els millors professionals) i compten amb una millor imatge externa (per la qual cosa atrauran nova clientela)", ha conclòs Mattio.

AEBALL és conscient del repte que suposa l'impuls de la igualtat de gènere. Per aquest motiu, organitza periòdicament jornades temàtiques i ofereix assessorament sobre aquest tema.

#AeballEmpresesCreantValor
Fecha: 23/09/2022
AEBALL promou la igualtat en les empreses, a través dels plans d'igualtat i altres eines
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona