NOVEDADES
NOVEDADES

Més de 30 empreses assisteixen a la darrera jornada laboral d´AEBALL


Des d'AEBALL/UPMBALL, de la mà de Foment del Treball, va organitzar la jornada Situació actual dels acomiadaments i les seves conseqüències, el passat 9 de maig en format online. Més de 30 empreses van assistir per tal de plantejar els seus dubtes.

A la jornada, presentada per l'advocada Misi Borrás, es van analitzar els pronunciaments dels jutjats i tribunals de lo social en matèria de nul·litat dels acomiadaments en situacions de IT arran de la promulgació de la Llei 15/2022, de 12 de Juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació. També es van veure altres pronunciaments d’especial rellevància en la gestió de les relacions laborals en la empresa.

Tal i com es va exposar a la jornada, l'extinció del contracte de treball suposa la finalització de la relació laboral entre empresa i la persona treballadora. Són variades les causes: les consignades vàlidament al contracte, per mobilitat funcional, mutu acord entre les parts, expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte. També per mort, jubilació, incapacitat o extinció de la personalitat jurídica del contractant o per dimissió, mort, gran invalidesa, incapacitat permanent jubilació de la persona treballadora. Altres supòsits són la força major o l’acomiadament en el que l'empresari/a pren la decisió unilateral d'acabar amb la relació laboral. S’analitzaran qüestions com: tipus d’acomiadaments (amb especial referència a la carta d’acomiadament), requisits en atenció a les diferents causes que el poden motivar i conseqüències de l’acomiadament: procedència, improcedència i nul·litat.

#AeballEmpresesCreantValor


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona