Noticiero empresarial
Información
Publicaciones propias

Conclusions de l’estudi “Prospectiva de necessitats d´ocupació i formació a la Regió Metropolitana de Barcelona (2015 i 2020)" del Pacte Industrial


Conscient del repte i de la importància de millorar la previsió sobre l'evolució del mercat de treball, la Comissió de Formació del Pacte Industrial va considerar oportú realitzar un estudi consistent en una anàlisi prospectiva de les necessitats d’ocupació i formació a la regió per afavorir l’adequació de les qualificacions dels treballadors a les necessitats futures del mercat de treball.

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI:

- Es preveu la creació de 133.000 nous llocs de treball a la Regió Metropolitana de Barcelona durant el període 2015-2020.
Per al conjunt del període 2010-2020, la variació anual mitjana de la demanda d’ocupació serà del 0,60%, que equival a la creació d’uns 136.000 llocs de treball nous al llarg d’aquests deu anys, però que majoritàriament (uns 133.000) es crearan a partir de 2015. Durant el període 2015-2020 l'ocupació augmentarà principalment en el sector serveis (116.900 llocs de treball), lleugerament en els sectors de la indústria (12.500) i la construcció (4.100), i tindrà un petit descens en el sector agrícola (-300).

- El sector d'activitat on més creixerà l'ocupació durant el període 2015-2020 és el comerç.
En relació amb els sectors d’activitat a la RMB per al conjunt del període 2015-2020 podem observar que el sectors on es concentrarà un creixement per sobre de la mitjana seran el comerç (1,97% anual i 35.100 llocs de treball), les activitats immobiliàries i de lloguer i serveis professionals i científics (1,98% i 27.900), l’hoteleria (2,91% i 25.600) i les activitats artístiques, culturals i d’entreteniment, activitats associatives i altres serveis (1,75% i 17.200).

- El 84% de la demanda d’ocupació per al període 2010-2020 provindrà de la demanda de reposició.
La principal conclusió de l'estudi és que el 84,2% de la demanda d’ocupació que es generarà fins al 2020 a la RMB prové de la demanda de reposició, és a dir, aquella que cobreix les necessitats futures de substitució de treballadors en llocs de treball ja existents, derivades de la migració, la mobilitat entre ocupacions i les sortides del mercat de treball (jubilacions, inactivitat voluntària, defuncions, etc.).

- La demanda d'ocupació serà més especialitzada i creixerà més en persones amb estudis de FP.
La tendència que es projecta de la demanda d’ocupació implica una forta reducció de llocs de treball corresponents a treballadors amb un nivell d’estudis baix, que tendiran a ser substituïts per treballadors amb un nivell d’estudis mitjà. Juntament amb això, s’observa que la demanda d’ocupació tendirà a vincular-se a una major especialització i a les formacions professionals, ja que els CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) i els CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) són, amb diferència, els nivells d’estudis que es preveu que augmentin més. Finalment, també els estudis universitaris mostren un cert augment.

PROPOSTES DE MILLORA:

Les projeccions de creixement de l’ocupació a la RMB en el període 2010-2020 mostren la necessitat, a llarg termini, d’ampliar la població activa i, a curt i mitjà termini, una clara necessitat de reciclar i incrementar el nivell de qualificació de la població activa actual.

Algunes de les prioritats que proposa l’estudi són:

- Augmentar el nivell de formació de les persones amb un nivell menor de qualificació, amb una especial atenció als joves.
- Experimentar amb fórmules innovadores d’ocupació-formació.
- Desenvolupar plans de formació pels sectors amb més creixement potencial.
- Cal incrementar la inversió en educació secundària post-obligatòria, amb especial atenció als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
- Foment de la formació als sectors industrials.

FONT: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Més informació: http://www.pacteindustrial.org/index.php/ca/news/details/195#.U4h09fl_v-UEl Noticiero Empresarial nº 186
Fecha: 31/05/2014
Conclusions de l’estudi “Prospectiva de necessitats d´ocupació i formació a la Regió Metropolitana de Barcelona (2015 i 2020)
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona