Cursos de Formación
Servicios

COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS NIVELL BÀSIC

Imprimir

OBJETIVO:
Aconseguir un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció tant oral com escrita que permeti a les persones participants una comunicació simples sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. L’acció formativa proporciona coneixement i un nivell de l’idioma que pot equivaldre al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics:
Els objectius específics d’aquesta acció formativa es distingeixen al voltant de quatre competències generals: pragmàtiques (funcional i discursiva), sociocultural, lingüística i estratègica que es detallen a continuació.

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral:
- Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i possibilitat de repeticions o aclariments.
- Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i essent possible la repetició.

Expressió oral:
- Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita:
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita:
- Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
- Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i una cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.Interacció oral i escrita:
- Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que l'interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
- Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics

Competència sociocultural:
- Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal per tal de fer-ne un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
- Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins un registre estàndard.
- Comprendre els comportaments i valors diferents dels propis subjacents en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística:
- Manejar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
- Assolir un control molt limitat dels recursos lingüístics amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica:
- Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
- Participar activament en el procés d’aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
- Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats i assenyalant formes de correcció o superació.

DIRIGIDO A:
Tota persona interessada en la matèria. S'ha de fer prova de nivell en el cas de no tenir acreditació.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 15/04/2024
FECHA FINALIZACIÓN: 01/07/2024
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Miércoles
HORARIO: De 19:00h. hasta 22:00h.
Dias de clase en Abril: 15, 17,22, 24 i 29
Dias de clase en Mayo: 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29
Dias de clase en Junio: 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 26
Dias de clase en Julio: 1

CONTENIDO:
COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: (35 hores)

Continguts lexico-semàntics:
1. Vocabulari bàsic relacionat amb: identificació personal, habitatge, llar i entorn, activitats de la vida diària: a casa i a la feina, temps lliure i lleure, viatges, turisme: camp, platja, muntanya, relacions humanes i socials, educació i formació, compres i activitats comercials, estris bàsic, preus, moneda i tipus de pagament, alimentació, serveis, llengua i comunicació, clima, etc.
2. Formació de paraules molt freqüents i afixos.
3. Antònims i paraules de significat proper.
4. Falsos amics més freqüents
5. Abreviació de paraules d’ús freqüent
6. Verbs amb partícula d’ús molt freqüent

Continguts gramaticals
1. Oració: Concordança, presentació i tipus d'oracions, ordre dels element, coordinació i subordinació.
2. Noms i adjectius: gènere i nombre, noms comptables i incomptables, el genitiu
3. Determinants i pronoms
4. Verbs: verb be en present, verbs auxiliars, present I passat simple, formes impersonals.
5. Adverbis i enllaços

Continguts ortogràfics:
1. L'alfabet. Lletreig.
2. Representació gràfica de fonemes i sons
3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
5. Formes de contracció (didn´t, can´t)

Continguts fonètics i fonològics:
1. Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.
2. Sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics (“consonant clusters”)

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: (3 hores)
- Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES (20 hores)

Continguts funcionals:
1. Actes assertius: expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura: afirmar, anunciar, assentir, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, presentar/se, recordar alguna cosa a algú, corregir informació.
2. Actes compromisius: expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió
3. Actes directius: aconsellar, alertar, donar instruccions o permís, demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, etc.
4. Actes fàtics i solidaris: establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar o declinar una invitació o oferiment, agrair, atreure l’atenció, donar la benvinguda , acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions.
5. Actes expressius: alegria/felicitat, estima/simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i enuig.

Continguts discursius:
1. Iniciació de fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin que parlin més alt, demanar aclariments, etc.
2. Fórmules de cortesia (Excuse me; Please; Thank you; Sorry)
3. Saludar presentar-se, dirigir-se a algú, acomiadar-se, interactuar, sol·licitar ajuda
4. Ordre del discurs i recursos per contextualitzar a l’espai i en el temps
5. Iniciació al contrast de registres formal i informal amb algunes fórmules freqüents.
6. Entonació i puntuació discursiva bàsiques.

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA PRESA DE DECISIONS. (2 hores)
- Criteris sostenibles: evitar i minimitzar l’impacte ambiental, econòmic i social de les nostres accions
- Identificar el efectes i avaluar la magnitud de l’impacte i aplicar mesures preventives, protectores i correctores.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
ENAE
Carrer Mestre Candi 22, 08901 de l'Hospitalet de Llobregat


INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Acció emmarcada en els programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona