Cursos de Formación
Servicios

ANGLÈS B.1.D

Imprimir

OBJETIVO:
- Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
- Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
- Descripció dels objectius específics que es pretenen aconseguir amb l'acció formativa.
- Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
- Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos orals (Intervencions, debats, conferències, instruccions, narracions) sobre temes generals, de actualitat o de la seva especialitat, transmesos de viva veu, en un registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat d'aclariments.
- Comprendre i identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants de textos orals emesos per mitjans tècnics, sobre assumptes de caràcter general, d'actualitat o relacionats amb la seva especialitat, en registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat de algun aclariment o repetició.
Expressió oral
- Expressar-se amb adequació, eficàcia i amb raonable fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i esdeveniments, transmetent informació, presentant un tema conegut i justificant les pròpies opinions.
- Plantejar el discurs de forma coherent i clara, organitzat i cohesionat amb flexibilitat, encara que de forma senzilla, podent ser evident l'accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors.
Comprensió escrita
- Identificar el tema, els punts principals, el fil argumental, els detalls rellevants i les conclusions de textos clars i ben organitzats sobre temes generals actuals o relacionats amb la seva especialitat, així com d'instruccions fàcils, reonociendo el tipus de text i el registre estàndard, formal o informal.
- Localitzar informació específica en textos més extensos, procedents de diferents fonts, amb el finalitat de realitzar una tasca concreta.
Expressió escrita
- Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions, sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces. Interacció oral i escrita
- Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi de opinions i d'informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu al seu voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s'use un llenguatge molt idiomàtic i hi hagi possibilitat d'alguna aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
- Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees prou precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris,
adequant-se a la situació de comunicació, respectant razonablementes les convencions del llenguatge escrit i tenint cura de la coherència i cohesió dels textos.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i la llengua objecte d'aprenentatge.
- Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.
Competència lingüística
- Manejar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa tot i que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
- Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.
Competència estratègica
- Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, utilitzant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d'utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
- Consolidar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d'iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés.

DIRIGIDO A:
Tota persona interessada en la matèria.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 05/09/2022
FECHA FINALIZACIÓN: 28/09/2022
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Septiembre: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 i 28

CONTENIDO:
A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Vocabulari
- Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
- Reconeixement d'expressions i vocabulari molt freqüents de l'anglès col·loquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
- Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log)
- Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (I pixen ...; last but not least)
- Col·locacions d'ús freqüent amb certs verbs: do, make, have, get, go, play, say, tell, think, (give a lift, make progress, do one's best, draw conclusions, …).
- Verbs amb particular d'ús freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (Make up your mind)
- Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound)
2. Formació de paraules
- Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixos freqüents.
- Formació de paraules per composició (sleeping bag, Landlady, brunch)
- Adjectius compostos del tipus: adj.- noun + ed (bad-Tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
- Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
- Nominalització (the rich, our arrival)
- Sigles i abreviatures d'ús freqüent (ASAP, AD - BC)
3. Significat
- Paraules sinònimes de significat proper (small / Little, say / tell)
- Hiperònims de vocabulari freqüent (rose ? flower ? plant)
- Paraules antònimes usuals (allow-FORBID)
- Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús freqüent (matter, spot, xip)
- Paraules britàniques / americanes: (underground-subway)
A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors.
A continuació es destaquen alguns aspectes nous.
1. Oració
- Actitud del parlant i modalitats d'oració simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i negatives, emfàtiques i passives).
- Ordre i alteracions en cada tipus d'oració: posició de la negació. Sistematització de la concordança. El·lipsi d'elements.
- Oracions interrogatives: posició de les preposicions amb partícules interrogatives wh-.
- Preguntes i respostes breus "Tag questions" i "Tag responses".
- Consolidació de les oracions exclamatives.
- Oracions impersonals: you; there + has / have been.
- Subordinació adverbial: consecutiva so, so + adj … that, such + noun … that. Oracions comparatives: the + Comparative forms.
- Oracions desideratives: I'D rather; I wish, If only
- La veu passiva amb temps simples i construccions més complexes (temps de perfecte; modals + infinitiu simple)
- Coordinació afirmativa i negativa: both … and …, neither … nor …; disjuntiva: either … or; adversativa: not only … but also ….
- Subordinació nominal: that / if + clause; d'infinitiu amb diferent subjecte; amb verbs que també poden anar en construccions d'infinitiu o de gerundi. (Veure "Verb").
- Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l'oració; amb verbs modals i amb verbs o fórmules que resumeixen la informació.
- Subordinació adverbial: temporal referida a accions anteriors, posteriors o simultànies after, before, when, while, així soon as, onze, since, until / till
- Oracions condicionals reals, hipotètiques i irreals o impossibles.
- Subordinació de relatiu especificativa: who, whom, which, that i whose; omissió del pronom relatiu objecte; omissió del pronom relatiu en combinanción amb el verb be i postposición de la preposició. Amb where, when i why. Subordinació de relatiu explicativa: who, whom, which, whose
- Subordinació adverbial: causal es, because, since; consecutiva so, so + adj … that, such + Noun … that; concessiva although, though.
2. Noms i adjectius
Nom
- Classes de noms i formació del gènere i nombre. Repàs i ampliació.
- Consolidació de: noms comuns per al masculí i el femení (adult, passenger).
- Noms només incomptables (information, Luggage, news, weather).
- Noms que es refereixen a un col·lectiu (crew, party, staff).
- El gènere en noms de professió: noms compostos comuns per a tots dos gèneres (Firefighter, Chairperson).
- El nombre: noms comptables plurals d'objectes amb dues parts (glasses)
- Repàs dels noms que es fan servir només en plural (clothes, goods).
- Consolidació dels noms incomptables d'origen verbal (heating, pàrquing).
- Plurals invariables (cattle). Singulars incomptables acabats en -s (athletics, economics)
Adjectius i altres complements del nom
- Repàs dels adjectius relatius i absoluts: 'agradables' i 'non-gradable' (difficult / hungry; dead / married); 'Extreme' (Starving, amazing, Awful).
- Repàs de la posició de l'adjectiu: (a free tiquet; this tiquet is free). Posició atributiva exclusivament: main, daily i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, so-so.
- Ordre dels adjectius.
- Repàs i ampliació dels graus de l'adjectiu. Formes irregulars better / the best, worse / the worst, more / the most, less / the least, further / the furthest. La comparació d'inferioritat less … than.
- Repàs i ampliació dels adjectius que s'usen per expressar comparació the same as, similar to, different from.
- Altres formes de complements del nom: noun + noun (school uniform).
- Modificadors de l'adjectiu. Adjectius comparatius i superlatius modificats per adverbis (Veure "Adverbis"). Adjectius seguits de preposició (keen on music). Adjectius seguits de infinitiu (difficult [for me] de dir les).
- Construccions introduïdes per preposició (a book about the USA, a novell by Huxley); oracions de relatiu (Veure "1.Oración"). Repàs i consolidació.
3. Determinants
- Reconeixement de l'ús del genitiu amb 's en certes expressions de temps (a day' s work, a month s salary). Comparar amb l'estructura a three-week holiday (Veure "Adjectius").
- Ús d'indefinits: some, any, no i every. Contrast entre no - not … any. Contrast i usos especials de some i any.
- Contrast all - every en expressions de temps.
- Consolidació de l'article determinat amb: elements únics (The sun); ordinals (Elizabeth
II - Elizabeth the Second); per parlar de famílies (The Walters); diaris (The Times); institucions (the Police); càrrecs públics (the Prime Minister).
- Consolidació de l'ús i omissió de l'article determinat: amb last i next, en titulars de premsa.
- Revisió i ampliació de determinants demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius, exclamatius: formes, posició i usos.
- Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
- Indefinits: [so / too] much, [so / too] many, [so / too / very] little, [so / too / very] few, more, most,
several, so, too, enough. Ús i omissió de l'article indeterminat amb few i little amb canvi de significat (I have little money / I have a little money).
4. Pronoms
- Reconeixement de l'ús de they / them / their amb el referent en singular (If somebody calls, tell them I'll call them back).
- Revisió de You com pronom impersonal. (Veure "Oració").
- Reforç i ampliació de l'ús de indefinits: some i any de forma independent o en combinació amb -body, -one, -thing; every.
- Revisió i ampliació dels usos dels pronoms relatius: who, whom, which i that. (Veure "Oració").
- Consolidació de l'ús especial del relatiu what (I do not know what to do).
- Pronoms personals: reforç i ampliació de formes, funcions, posició, combinatòria, ús / omissió i concordança amb el referent.
- Consolidació de l'ordre dels pronoms personals d'objecte.
- Consolidació dels pronoms reflexius: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves i recíprocs each other i one another. Ús emfàtic.
- Revisió i ampliació dels pronoms possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits.
- It en estructures del tipus it 's good to see you, it takes a minute to get there.
- Pronoms indefinits: a little, a few, enough, [so / too] much, [so / too] many.
- Altres pronoms: another, others, both, each, all
5. Verbs
- Consolidació de les formes per expressar present: present simple i continu; present perfecte simple amb for i since.
- Revisió i ampliació de les formes per expressar passat: passat simple i continu; la forma used to + inf; present perfecte simple.
- Passat perfecte simple.
- Verbs modals can, could, may, might, must, should, ought to. La forma be able to. Las formes (not) have to i need not per expressar obligació o absència d'obligació.
- Present perfecte continu i reconeixement del passat perfecte continu en l'estil indirecte per substituir el present perfecte continu.
- Consolidació de les formes per expressar futur: la forma be going to; futur simple (will); present continu i present simple.
- Iniciació en el futur continu simple (In a few minutes we'll be landing at Madrid Barajas airport). Altres formes d'expressar el futur amb certs verbs: decideix, hope, intend, pla.
- Revisió del condicional simple amb would, could i should. El condicional compost.
- Revisió del subjuntiu were en oracions condicionals.
- La forma be not supposed to per expressar prohibició. La forma had better per advertir o convèncer.
- Estil indirecte: Correlació de temps en la transmissió d'informació d'acord amb la situació de comunicació (She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow).
- Revisió de la veu passiva dels temps verbals del nivell (Veure "Oració").
- Revisió i ampliació de l'ús de l'infinitiu després d'adjectius i altres verbs.
- Revisió i ampliació de l'ús del gerundi: amb funció de nom, darrere de preposició, amb altres verbs.
- Els verbs stop, remember, forget i try seguits d'infinitiu o gerundi amb canvi de significat.
- Verbs modals will, would en combinació amb l'infinitiu simple. Característiques i ús. Iniciació en l'ús dels modals must, can, may, could i should en combinació amb el infinitiu de perfet.
- Els verbs have i get amb valor causatiu (I must have my car serviced this week).
- Participi de present (writing) i de passat (written). Usos (The woman waiting at the bus stop is my neighbour. The portrait painted by Picasso ha rebut una sold recently).
6. Adverbis
Adverbis i locucions adverbials
- Gradació de l'adverbi (faster, more slowly). Irregularitats: better, worse, more, less, further.
- Likely / unlikely per expressar probabilitat.
- Revisió de l'expressió de circumstàncies de temps, lloc i manera. Posició
- Adverbis relatius i interrogatius: where, when, how + adj / adv (how far / much / quickly), why
- Repàs i consolidació dels compostos de some, any, no i every amb -where.
- Repàs dels adverbis: just, already, yet i still.
- Adverbis per expressar coincidència, diferència, o acord i desacord en frases breus (Me too, Nor em, Em neither, Not em; I think so, I hope not). Consolidació.
- Intensificadors per modificar l'adjectiu i l'adverbi: Adjectiu + enough (high enough); such + nom (He was such a funny person).
- Intensificadors per modificar l'adjectiu i l'adverbi en grau absolut (so, pretty, tregui, rather, incredibly, extremely).
7. Enllaços
Conjuncions i locucions conjuntives
- Revisió de les conjuncions coordinants i subordinants d'ús habitual: and, but, or, because, so, when, if, after, before.
- Coordinants: both … and, neither … nor, no (t) … nor, either … or.
- Consecutives: so + adj + that, such + nom + that
- Subordinants: temporals before / after + -ing, while, until / till, since, així soon as, onze. Finals: contrast entre to + infinitiu i for + -ing; in order [not] to. Causals: because of + nom; es; since, for this / that reason, that 's why, as a result. Condicionals: if, unless.
Concessives: although, though
- Coordinants: as well as, not only … but also. Altres formes per expressar contrast o oposició: on the one hand … on the other …; however.
Preposicions
- Revisió de l'ordre de les preposicions en oracions de relatiu i interrogatives (Veure "Oració").
- Consolidació de les preposicions postpuestas amb verbs d'ús freqüent (agree with, ask for, belong to).
- Adjectius més comuns seguits de preposició (afraid of spiders, fond of xocolata, good at Maths). Revisió i ampliació
- Revisió de les preposicions i locucions prepositives més freqüents per expressar estat o moviment i temps. Altres preposicions i locucions prepositives per expressar estat o moviment (above, against, among, below, over, round, across, along, towards) i temps (by, through).
- Altres preposicions i locucions prepositives: about, es, by, like; for; instead of; with.
- Substantius més comuns seguits de preposició (effect on, influence on, solution to, need for).
A.3 Continguts ortogràfics
1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d'accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de diaris, en començar el estil directe). Revisió i ampliació.
2. Ortografia acurada del vocabulari d'ús. Reduplicació de consonants finals. Les vocals , i finals quan les paraules afegeixen sufixos. Consolidació.
3. Puntuació: punt i seguit, punt ia part, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
4. Signes auxiliars: cometes, parèntesis, apòstrof. Revisió i consolidació.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu 's, de la 3a persona del present simple i del passat simple / participi de passat dels verbs regulars; "Consonant clusters" (crisps, the guest 's …, ASKS, Walked, watched). La r al final de paraula. El so / ? / en síl·labes àtones i en formes àtones d'articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.
3. vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
4. Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who
bought this? - I did). Revisió i consolidació
5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades
en els diferents tipus d'oracions. Entonació de "tag questions". Revisió i consolidació.
6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l'accent d'intensitat en nom i verb (a record, to record).
7. Ritme: reconeixement i producció de síl·labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
8. Correspondència entre fonemes i lletres / signes. Reconeixement de la representació gràfica al diccionari. Insistència en les grafies que presenten més dificultat (-ough: although, Cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents

LUGAR DE REALIZACIÓN :
GREMIBAIX FUNDACIÓ
Av. De la Fama, 56-58 - Cornella de Llobregat


INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Curs Subvencionat: “Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona