Ventajas y descuentos
Ver todos los acuerdos

AVALIS

Ventajas y descuentos QUÉ ES AVALIS DE CATALUNYA?

Avalis és una Sociedad de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies a l’impuls de La Generalitat de Catalunya.

En el moment de la constitució, tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc, van entrar a formar part del capital de la societat. Addicionalment es van sumar a aquesta iniciativa més de 200 socis partícips fundacionals.

El capital social està constituït pels socis protectors i els socis partícips. Els socis partícips són aquells que s’han beneficiat de l’aval d’Avalis.

QUIN ÉS EL SEU OBJECTE SOCIAL?

La missió d’Avalis és facilitar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalans, així com facilitar l’accés a la licitació i execució de concursos públics tant a Catalunya com a la resta de l’estat.

En aquest sentit Avalis té signats Convenis de Col·laboració amb 25 entitats financeres, en els que es regulen, entre altres aspectes, les condicions econòmiques a aplicar a les operacions avalades per Avalis, suposant en tots els casos menors costos financers pels nostres clients.

L’objectiu d’Avalis és que, a Catalunya, els bons projectes empresarials de pimes i autònoms, tinguin accés al finançament i a més en les millors condicions.

QUINS AVANTATGES TÉ PER A LES PIMES I ELS AUTÒNOMS

L’aval d’Avalis facilita l’accés al finançament a mitjà i llarg termini davant entitats financeres, millorant les condiciones econòmiques de les operacions. Així mateix cobreix carències de garanties i solvència que les entitats financers requereixen a pimes i autònoms.

Actualment, i com a conseqüència de l’actual situació financera, Avalis està facilitant l’accés al finançament de circulant, així com la reestructuració de passiu.

El producte d’Avalis és compatible amb totes les línies de productes financers, ja siguin de l’àmbit de Catalunya (ICF, departaments de Generalitat, etc), així com d’àmbit nacional (ICOs, etc).

Un altre avantatge d’Avalis és que té una reducció fiscal sobre l’impost d’actes jurídics documentats que només representa el 0,1% respecte a l’1% general, en els casos en que la pime o autònom hipotequen una nau industrial o local comercial.

QUINS PRODUCTES COMERCIALITZA AVALIS?

Els productes d’Avalis es divideixen en dues grans classificacions: financers i tècnics/econòmics.
L’ import màxim a avalar per client és de 1.200.000 €.

AVALS FINANCERS

Els avals financers són els destinats a cobrir necessitats financeres dels seus clients: finançament d’empreses de nova creació, finançament d’inversions en actiu fix a llarg termini, finançament de necessitats de circulant, reestructuració de passius. Aquests avals s’instrumenten a través de pòlisses de préstec, crèdit o leasing.

Condicions preferents per empreses associades a AEBALL/UPMBALL:

Comissió d’obertura: Entitat financera 0,50%, Avalis 0,50%.
Comissió anual de risc: Entitat financera ____, Avalis 1,50%.
Tipus d’Interés màxim: Entitat financera Euribor 1 a + 3,25%, Avalis ____.
Compatibles amb convenis públics oficials (ICO, ICF, CDTI, Autoempresa) els quals poden prevaler sobre les condicions aquí establertes.

AVALS TÈCNICS I ECONÒMICS

Els avals tècnics són aquells que garanteixen el compliment de compromisos que l’avalat té contrets, generalment davant tribunals de justícia o davant un organisme públic, amb motiu de participacions en concursos i subhastes, fiances de licitació, execució d’obres o subministres, bon funcionament de maquinaria venuda o recursos davant l’Administració.

Els avals econòmics són aquells que, davant Administracions Públiques o tercers, serveixen per a garantir compromisos dineraris, com bestretes subministrament, lloguers, a compte subvencions.

Condicions preferents per empreses associades a AEBALL/UPMBALL:

Comissió d’obertura: 0,25% mínim 150 euros.
Comissió d’estudi: 0,25% mínim 150 euros.
Comissió de risc trimestral: 0,25%.

REQUISITS

Pel caràcter mutual d’AVALIS, cal subscriure participacions socials per un percentatge sobre l’aval otorgat de l’1,5%.

COM PRESENTAR UNA SOL·LICITUD D’AVAL?

Per accedir a aquestes condicions, és imprescindible omplir el full d' adhesió, un cop omplert s' ha d' enviar per correu electrònic a aeball@aeball.net

Si li cal més informació o be qualsevol aclariment no dubti a contactar amb

Neus Olea
e-mail: aeball@aeball.net

Algunos documentos anexos sólo son accesibles desde la zona exclusiva para socios


DOCUMENTOS ANEXOS:<< VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona